Sənaye xəbərləri

Daxili iplə xarici ip arasındakı fərq:

2021-08-23
ilə oynaqlardaxiliiplər adlanırQadın oynaqları, xarici sapları olanlara isə kişi birləşmələri deyilir.
1. İp silindrik və ya konusvari matrisin səthində hazırlanmış xüsusi kəsiyi olan spiral formalı davamlı qabarıq hissəyə aiddir. İp ana gövdənin formasına görə silindrik sapa və konusvari sapa bölünür; ana gövdədəki vəziyyətinə görə xarici sapa və daxili sapa, kəsik formasına (diş formasına) görə isə üçbucaqlı sapa, düzbucaqlı sapa, trapesiya sapına, mişar dişli sapa və digər xüsusi formalı saplara bölünür. .
2. Bir ucu daxili sapdır, digər ucu hidravlik boru birləşmələri, rozetkalı boru fitinqləri, tez dəyişdirilən birləşmələr, metod flanşları, dairəvi flanşlar, SAE flanşları, yağ dövrə blokları, şlanq birləşmələri, sərt boru birləşmələri daxil olmaqla, xarici sap birləşməsidir, SB əl nasosu.